Hakkımızda

Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİYOGEM) İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 1993 yılında Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı tarafından kurulmuştur.
Merkezin kurucusu Prof. Dr. Güler TEMİZKAN 2010 yılına kadar merkez müdürlüğü görevini üstlenmiş ve birçok başarılı çalışmalara imza atmıştır.
Mart 2010’da değişen yönetmelik gereği (27511 sayılı Resmi Gazete) genel kurulu kaldırılmış olan merkezin yönetim organları, Müdür, Yönetim ve Danışma Kurullarından oluşmaktadır.


MİSYON: Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği alanlarında araştırma, uygulama ve eğitim çalışmaları yapmak, İstanbul Üniversitesi, diğer Üniversiteler ve sanayi kuruluşlarının ilgili kişi ve birimler arasında koordinasyon sağlamak ve kamuyu bilgilendirmek.
VİZYON: Üniversite-sanayi işbirliğinin güçlenmesinde etkin rol oynayan, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında verimli, saygın ve öncü bir merkez olmak
4 Mart 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27511 

YÖNETMELİK

 İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç ​             MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
             MADDE 2 − (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 
             MADDE 3 − (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 − (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 
             b) Merkez (BİYOGEM): İstanbul Üniversitesi Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezini, c) Müdür: Merkezin Müdürünü, ç) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü, d) Üniversite: İstanbul Üniversitesini, e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM 
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları Merkezin amaçları 
             MADDE 5 − (1) Merkezin amacı, biyoteknoloji ve genetik mühendisliği alanlarında araştırma ve çalışmalar yapmaktır. Merkezin faaliyet alanları MADDE 6 − (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 
             a) Biyoteknolojiye yönelik olarak genetik, genetik mühendisliği, moleküler biyoloji alanlarında ve özellikle Türkiye açısından öncelikli biyoteknolojik konularda araştırmalar yapmak, b) Belirlenen konularda yayınlar yapmak ve gerektiğinde patent almak, c) Yurt içi ve dışındaki aynı konularda uzmanlaşmış kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, 
             ç) Türkiye’deki sanayi kuruluşlarıyla işbirliği yaparak onların biyoteknolojik sorunlarıyla ilgili araştırma projeleri geliştirmek, d) Türkiye’de yetişmiş araştırıcı biyoteknolog potansiyelinin artışına yardımcı olmak, 
             e) Merkezde; biyoteknoloji ve genetik mühendisliği alanlarındaki araştırmacılar arasında bilgi alış verişini sağlamak ve genç araştırmacıların yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla kongre, konferans, sempozyum, kurs ve benzeri toplantılar düzenlemek. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri Merkezin yönetim organları MADDE 7 − (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: a) Müdür, b) Yönetim Kurulu, c) Danışma Kurulu. Müdür 
             MADDE 8 − (1) Müdür; Rektör tarafından, Üniversitenin Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından kendisine bir yardımcı seçer. Müdür yardımcısı, Müdürün verdiği işleri yapar ve Müdürün 
bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekalet eder. Müdürün görevleri MADDE 9 − (1) Müdürün görevleri şunlardır: a) Merkezi temsil etmek, 
             b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek, c) Çalışma programlarını yürütmek. Yönetim kurulu 
             MADDE 10 − (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim üyesi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine, en az üç ayda bir, Müdürün başkanlığında toplanır. 
             (2) Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Yönetim kurulunun görevleri MADDE 11 − (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
             a) Merkezin uygulama, araştırma ve eğitim programları ile çalışmalarını düzenlemek ve ilgili konularda alınan kararların yerine getirilmesini sağlamak, b) Yıllık çalışma raporunu incelemek, c) 2547 sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak. Danışma kurulu MADDE 12 − (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur: 
             a) Yönetim Kurulunun önerisi üzerine diğer Üniversitelerde biyoteknoloji alanında uzmanlaşmış kişiler arasından Rektör tarafından belirlenen en fazla beş öğretim üyesi, 
             b) İstekleri halinde Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşların mensupları arasından ve Merkezin çalışmalarına ilgi duyan kişiler arasından seçilen en fazla on üye. 
             (2) Danışma Kurulu, Müdürün gerekli gördüğü durumlarda, Müdür tarafından belirlenen bir tarihte, Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz. 
    
             Danışma kurulunun görevleri 
             MADDE 13 − (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin görevleri ile ilgili olarak yapılan çalışmalar ve uygulamalar hakkında önerilerde bulunmaktır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Personel ihtiyacı 
             MADDE 14 − (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. Harcama yetkilisi MADDE 15 − (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür. 
             Yürürlük MADDE 16 − (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme 

           MADDE 17 − (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.